Dobrý den.

Vítejte na stránkách  věnovaných veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku  na uzavření smlouvy o nájmu budovy v Lipníku nad Bečvou, Na Kopečku 729.

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU

podle ustanovení § 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na uzavření

SMLOUVY O NÁJMU BUDOVY

Výzva k podávání nabídek

 

Úvodní informace

Název veřejné soutěže: Nájem budovy č.p. 729, ul. Na Kopečku, Lipník nad Bečvou

Vyhlašovatel veřejné soutěže: Zwierzynová Sára, Karvinská 1394, 737 01 Český Těšín

(dále jen „vyhlašovatel“)

Datum vyhlášení veřejné soutěže: 01.09.2017

 Lhůta pro podání nabídek: do 01.10.2017 do 08.00 hodin

Místo k podání nabídek: adresy vyhlašovatele

Vyhlášení veřejné soutěže: zveřejněním v měsíčníku Lipenské listy

Předmět soutěže

 1. Předmětem veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku (dále jen „veřejná soutěž“) je uzavření smlouvy s předem neurčenou osobou, jejímž předmětem bude nájem budovy č.p. 729, ul. Na Kopečku, Lipník nad Bečvou, (dále i jen „ předmět nájmu“).
 2. Cílem této veřejné soutěže je uzavření takové nájemní smlouvy s vítězem soutěže, která zajistí využívání předmětu nájmu v souladu s jeho stavebně technickým určením na dobu minimálně jednoho roku. Přesné datum uzavření smlouvy o nájmu bude stanoveno po ukončení veřejné soutěže dohodou vyhlašovatele s vybraným navrhovatelem.

 

III.

Podmínky veřejné soutěže

 1. Vyhlašovatel veřejné soutěže si vyhrazuje právo vybrat nabídku, která mu nejlépe vyhovuje, aniž je v podmínkách soutěže přesně stanoven způsob výběru takové nabídky. Vyhlašovatel je oprávněn vybrat i vícero nabídek.
 2. Zásady obsahu smlouvy o nájmu uvedené příloze č. 2 jsou stanoveny jako minimální. Jakákoliv změna ve prospěch vyhlašovatele nad stanovený rámec bude zohledněna při výběru nejvhodnější nabídky.
 3. Vyhlašovatel je oprávněn v průběhu veřejné soutěže měnit a doplňovat její podmínky, nebo soutěž zrušit.
 4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
 5. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevracet navrhovatelům podané nabídky.
 6. Náklady spojené s účastí ve veřejné soutěži nese každý navrhovatel sám.

 

Předpoklady

Navrhovatel je povinen prokázat splnění následujících skutečností předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za navrhovatele:

 1. a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem navrhovatele či členem statutárního orgánu navrhovatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí navrhovatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
 2. b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání navrhovatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem navrhovatele či členem statutárního orgánu navrhovatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí navrhovatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
 3. c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
 4. d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
 5. e) který není v likvidaci,
 6. f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště navrhovatele,
 7. g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště navrhovatele,
 8. h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště navrhovatele.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo uvedené skutečnosti ověřit.

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje navrhovatel, který předloží:

 1. a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
 2. b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této obchodní veřejné soutěže, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Předložení těchto dokladů je dostačující v kopii prosté.

 

V.

 Návrh

Vyhlašovatel požaduje, aby nabídka, předložená navrhovatelem, splňovala následující podmínky:

 1. Obsahové podmínky

Povinné podmínky nájmu:

 • Předmět nájmu bude po celou dobu trvání nájemní smlouvy využíván v souladu s jeho stavebně technickým určením.
 • Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 1 roku.
 • Součástí předmětu nájmu je i movitý majetek, který je popsán v příloze č. 1 – Soupis vybavení předmětu nájmu.
 • Umožní navrhovateli uzavřít smlouvy s dodavateli služeb potřebných k provozování v předmětu nájmu – elektrická energie, voda, plyn. Odvoz odpadu si navrhovatel zajišťuje samostatně v souladu se zákonem o odpadech. Úhradu za služby bude navrhovatel hradit …

Náležitosti požadované do návrhu smlouvy:

 • Výše nájemného.
 1. Formální podmínky dle ust. § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 2. a) Struktura nabídky

Nabídka bude předložena v následující struktuře a jednotlivé části nabídky budou označeny takto:

 • úvodní strana – název veřejné soutěže, identifikační údaje vyhlašovatele a navrhovatele, kontaktní údaje navrhovatele (telefon, e-mail, adresa), jméno a podpis osoby statutárně jednající za navrhovatele
 • obsah nabídky s uvedením počáteční strany každého oddílu a celkového počtu stran formou návrhu smlouvy o nájmu
 • akceptace podmínek veřejné soutěže – viz příloha č. 1
 • reference – jiného pronajímatele, navrhovatele
 • podepsaný návrh smlouvy – viz příloha č. 2
 1. b) Provedení nabídky

–    Navrhovatel předloží nabídku v písemné podobě vyhotovené v českém jazyce, stránky nabídky budou pevně sešity, zajištěny proti manipulaci a postupně číslovány vzrůstající nepřetržitou číselnou řadou.

–    Nabídka musí obsahovat prohlášení o celkovém počtu stran.

–    Nabídka bude předložena v originále a v jedné kopii v souladu s podmínkami uvedenými v těchto soutěžních podmínkách. Veškeré přiložené dokumenty, vyhotovené v jiném než českém jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

–    Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce označené obchodním jménem navrhovatele, adresou jeho sídla a nápisem: NEOTEVÍRAT – Veřejná soutěž – Pronájem budovy č.p. 729, ul. Na Kopečku, Lipník nad Bečvou.

–   Prohlášení navrhovatele o plném a bezvýhradném přijetí těchto soutěžních podmínek.

–    Podepsaný návrh smlouvy o nájmu zpracovaný navrhovatelem, který bude obsahovat všechny požadavky dle tohoto vyhlášení; vyhlašovatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným navrhovatelem o konečné podobě smlouvy.

 1. Prohlídky předmětu nájmu, způsob, lhůta a místo pro podávání nabídky

–    Prohlídka předmětu nájmu je možná po předběžné dohodě s kontaktní osobou vyhlašovatele v termínu: 12.09.2017. Sraz zájemců je vždy ve 14:15 hod. před budovou č.p. 729. Dále možno po telefonické dohodě v jiném termínu.

–    Nabídky musí být doručeny vyhlašovateli do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídky doručené po uplynutí lhůty nebudou zařazeny do soutěže. Odpovědnost za včasné doručení nabídky nese výhradně navrhovatel.

 1. Výběr nejvhodnější nabídky
 2. a) Otevírání obálek s nabídkami proběhne neveřejně, a to bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
 3. b) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vybrat v souladu s ustanovením § 1777 odst. 1 občanského zákoníku z předložených nabídek tu, která mu nejlépe vyhovuje.
 4. c) Při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne vyhlašovatel zejména k těmto skutečnostem:

– výše nájemného v Kč

Oznámení vybraného návrhu bude umístěno na internetových stránkách vyhlašovatele. Předpokládá se do 20.09.2017, v závislosti na průběhu soutěže.

Navrhovatelé, kteří ve veřejné soutěži neuspějí, budou v souladu s ust. § 1779 občanského zákoníku vyrozuměni o odmítnutí nabídky.

 1. Ostatní soutěžní podmínky

–    Vyhlašovatel si vyhrazuje právo měnit uveřejněné podmínky veřejné soutěže nebo soutěž kdykoliv zrušit. Změnu podmínek nebo zrušení veřejné soutěže oznámí vyhlašovatel na svých internetových stránkách.

–    Vyhlašovatel má právo odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným z navrhovatelů.

–    Vyhlašovatel si vyhrazuje právo o všech bodech navržených smluv s výjimkou navržené výše nájemného, s vyhlášeným vítězem veřejné soutěže dále jednat.

–    Pokud navrhovatel nesplní ve své nabídce všechny požadavky stanovené v těchto soutěžních podmínkách, nebo tyto podmínky splní pouze částečně, vyhlašovatel si vyhrazuje právo takovou nabídku okamžitě vyloučit z dalšího posuzování.

–    Navrhovatel může svou nabídku doplnit, opravit nebo vzít zpět pouze ve lhůtě pro podání nabídky.

–    Vyhlašovatel si vyhrazuje právo požadovat doplnění a upřesnění nabídek.

–    Navrhovatel si vyhrazuje právo nevracet navrhovatelům předložené nabídky ani jejich části. Veškeré náklady, které navrhovatelům vznikly při přípravě, zpracování a podání nabídek, jakož i další náklady, které jim vznikly účastí v soutěži, si nesou navrhovatelé sami.

Závěrečná ustanovení

 1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, veřejnou soutěž zrušit či změnit její podmínky. Oznámení o zrušení veřejné soutěže či změně soutěžních podmínek bude oznámeno způsobem, jakým byla tato veřejná soutěž vyhlášena. Známým konkrétním navrhovatelům, kteří již podali nabídku, bude změna nebo zrušení veřejné soutěže oznámena písemně či elektronicky.
 2. Podanou nabídku nelze odvolat po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

V Lipníku nad Bečvou dne 01. 07. 2017

Sára Zwierzynová vlastní rukou

… … … … … … … … … … …

Přílohy:

Akceptace podmínek soutěže – příloha č. 1

Vzor nájemní smlouvy – příloha č. 2

Soupis vybavení předmětu nájmu – příloha č. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

 

 1. Akceptace podmínek soutěže

 

Vyhlašovatel:

Jméno/název               …………………………….

Sídlo:                           …………………………….

IČ: ……………….      DIČ:    …………………

Jednající:                     …………………………….

Zastoupený:                …………………………….

 

Navrhovatel:

Jméno/název               ……………………………..

Sídlo:                          ………………………………

IČ:                               ………………………………

Jednající:                     ………………………………

Zastoupený:                ………………………………

 

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU

 

Pronájem ………………………

 

Navrhovatel prohlašuje, že

 • souhlasí s veškerými podmínkami veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na Pronájem budovy č.p. 729, ul. Na Kopečku, Lipník nad Bečvou.
 • , které byly uvedeny v soutěžních podmínkách této soutěže, veškeré informace, které uvedl ve svém návrhu, jsou pravdivé a úplné,
 • veškeré předložené doklady jsou autentické, nebyly nijak měněny nebo modifikovány,
 • nejsou mu známy žádné okolnosti, které neuvedl ve své nabídce, a které by mohly zásadním způsobem ovlivnit uzavření smlouvy s vyhlašovatelem nebo následné plnění této smlouvy,
 • nehrozí mu obchodní riziko takové povahy, že by bylo možno důvodně očekávat, že navrhovatel nebude schopen plnit své závazky ze smluvního vztahu s vyhlašovatelem,
 • seznámil se s předmětem nájmu a proti stavu předmětu nájmu nemá žádných výhrad; po vyhlašovateli nebude požadovat jakékoliv úpravy předmětu nájmu.

 

 

V ………………………… dne ……….

 

……………………………………

Jméno/Název navrhovatele

Jméno oprávněné osoby + funkce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2

Návrh nájemní smlouvy

Jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

 • Smlouvu o nájmu nemovité věci
 • (dále také jen „smlouva“ nebo smlouva o nájmu “) uzavřená podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami

Sára Zwierzynová, ………………….

jako pronajímatel na straně jedné (dále i jen jako „pronajímatel“)

a

pan/paní     ……………………………., bytem …………………….., nar. ……………

obchodní společnost……………………………

se sídlem …………………..

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupená:

(jako nájemce na straně jedné dále jen „nájemce“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

 1. Pronajímatel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy je v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem v …., katastrální pracoviště na LV č. 3022, pro katastrální území Lipník nad Bečvou, zapsán jako vlastník nemovitostí, tj. pozemku par.č.St. 85 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p.729, stavba pro výrobu a skladování s adresou Na kopečku 729/21, Lipník nad Bečvou (vše společně dále jen „nemovité věci“).
 1. Předmět nájmu je dále v této smlouvě označen též jako „pronajímaná nemovitost“.

 

Článek II.

       Předmět a účel nájmu nemovitostí

 1. Pronajímatel tímto přenechává nájemci k užívání nemovitost, stavbu č.p.729, stavba pro výrobu a skladování s adresou Na kopečku 729/21, Lipník nad Bečvou, jež je součástí pozemku par.č. st. 855, (bez pozemku), vše specifikováno výše v čl. I, odst. 1,, ( dále jen „předmět nájmu“ nebo „pronajímaná nemovitost“) a to za účelem …………..  , a za nájemné sjednané v článku III. této smlouvy a za podmínek dále uvedených v této smlouvě a nájemce právo nájmu nemovitosti přijímá a zavazuje se nemovitost řádně užívat a hradit sjednané nájemné a další platby s tím související podle této smlouvy. Pronajímatel se zavazuje předat nájemci pronajímanou nemovitost nejpozději do 15 dnů ode nabytí účinnosti této smlouvy.
 1. Nájemce není oprávněn dát pronajímanou nemovitost do podnájmu bez předchozího souhlasu pronajímatele. V případě porušení kteréhokoliv z těchto ustanovení nájemcem je pronajímatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek III.

Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním pronajímané nemovitosti a movitých věcí

 1. Nájemce se zavazuje hradit pronajímateli za užívání pronajímané nemovitosti měsíční nájemné ve výši …………….,-Kč (slovy: ……….. korun českých) /dále i jen jako „nájemné“/. K uvedenému celkovému nájemnému se připočítává DPH dle platných právních předpisů platných v den zdanitelného plnění.
 1. Nájemce se dále zavazuje platit měsíční zálohy na plnění spojené s užíváním pronajímané nemovitosti přímo jednotlivým dodavatelům, se kterými si uzavře samostatné smlouvy, (elektřina, plyn, voda, poplatek za televizní a rozhlasové vysílání, internet, odvoz odpadu).
 1. Nájemné je splatné měsíčně, vždy do desátého, (10) kalendářního dne v měsíci, na který je nájemné placeno. Nájemné za dobu od nabytí účinnosti této smlouvy do konce kalendářního měsíce, na který má být placeno je splatné ke dni podpisu této smlouvy.

Článek IV.

Doba trvání nájmu a způsob jeho skončení

 1. Nájem pronajímané nemovitosti se sjednává na dobu určitou, a to jednoho roku ode dne účinnosti této smlouvy.
 1. Nájem podle této smlouvy může zaniknout (skončit) písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem, písemnou výpovědí nájemce nebo pronajímatele nebo odstoupením od této smlouvy v případech v ní stanovených.
 1. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a končí k poslednímu dni měsíce následujícího po měsíci, v němž byla tato doručena druhé straně. Nájemce i Pronajímatel jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět z těchto důvodů.
 • předmět smlouvy nebo jeho jednotlivé části se staly neuživatelnými
 • pronajímatel dlouhodobě znemožňuje nájemci vstup do pronajaté nemovitosti
 • ve vztahu k pronajímateli nebo jeho právnímu nástupci bude pravomocně rozhodnuto o prohlášení insolvence nebo konkursu, nebo v případě, že bude zahájeno řízení o výkon rozhodnutí prodejem nemovitých věcí
 1. Nájemce bere na vědomí, že:
 2. pronajímatel může kdykoli okamžitě odstoupit od smlouvy, užívá-li nájemce pronajímané nemovitosti takovým způsobem, že pronajímateli vzniká opakovaně škoda, nebo mu hrozí vznik této škody na věcech nemovitých, včetně případu kdy takováto škoda vzniká běžným opotřebením nemovitých věcí, které je povinen odstranit nájemce dle této smlouvy a tento tak neučinil, a to za podmínky, že na takovéto jednání nájemce písemně upozornil s uvedením zjištěných škod nebo hrozících škod a stanovil lhůtu pro jejich odstranění v délce trvání, kterou lze rozumně stanovit pro odstranění škody (minimálně však 10 dní) a nájemce takovou škodu neodstranil nebo nepřijal opatření k jejich odstranění.
 3. pronajímatel také může odstoupit od této smlouvy, jestliže nájemce, ač písemně upomenut, nehradí náklady na služby spojené s užíváním předmětu nájmu, pojistné nebo jiné platby dle této smlouvy nebo neprovádí veškeré opravy pronajímané nemovitosti.

 

Článek V.

Převzetí a předání nemovitých věcí (předmětu nájmu)

 1. Nájemce tímto prohlašuje a potvrzuje, že pronajímané části nemovitosti jsou ve stavu způsobilém k řádnému užívání podle této nájemní smlouvy. O převzetí nevyklizených pronajímaných částí nemovitostí nájemcem bude sepsán předávací protokol, který podepíše pronajímatel a nájemce, a po nabytí účinnosti této smlouvy. Předávací protokol bude obsahovat zejména stav pronajímané nemovitosti, stav vodoměru, plynoměru a elektroměru, jakož i počet předaných klíčů od budovy.
 2. Nájemce se zavazuje nejpozději v den skončení nájmu pronajímanou nemovitost před předáním pronajímateli v souvislosti se skončením nájmu ji vyklidit (týkaje se věcí nájemce), uklidit, nebude-li sjednáno s pronajímatelem jinak, a předat jej v tento den pronajímateli, včetně všech klíčů k budově, ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení při řádném užívání a údržbě. O předání pronajímané nemovitosti po skončení nájmu bude sepsán předávací protokol, který podepíší nájemce a pronajímatel. Předávací protokol bude obsahovat zejména stav nemovitosti, stav vodoměru, plynoměru a elektroměru, počet předaných klíčů od budovy, jakož i další údaje týkající se faktického stavu pronajímané nemovitosti.

 

Článek VI.

Práva a povinnosti pronajímatele

 1. Pronajímatel se zavazuje:
 2. předat nájemci pronajímanou nemovitost ve stavu způsobilém k jejímu řádnému užívání za účelem užívání nájemcem podle této smlouvy,
 3. zajistit nájemci řádné a nerušené užívání pronajímané nemovitosti a plnění s užíváním nemovitosti spojených, ke kterým se zavázal touto smlouvou,
 4. oznámit v případě prodeje pronajímané nemovitosti novému vlastníkovi skutečnost, že ta je užívána nájemcem na základě této smlouvy.
 5. Pronajímatel má právo vstoupit do pronajímané nemovitosti za účelem kontroly bezpečnostních opatření a stavu věcí nemovité, a to v termínu předem dohodnutém s nájemcem, tak aby nebyl rušen běžný provoz nájemce.

 

Článek VII.

Práva a povinnosti nájemce

 1. Nájemce se zavazuje:
 2. užívat pronajímanou nemovitost pouze za účelem podle smlouvy,
 3. pojistit pronajímanou nemovitost proti živelným událostem, pojištění vnitřního zařízení a provozu a na výzvu pronajímatele předložit potvrzení o úhradě pojistného
 4. provádět běžnou údržbu pronajímanou nemovitost
 5. řádně a včas hradit pronajímateli nájemné a náklady na služby spojené s užíváním pronajímané nemovitosti,
 6. chovat se tak, aby nedocházelo ke škodám na pronajímané nemovitosti,
 7. pronajímanou nemovitost užívat šetrně a s péčí řádného hospodáře,
 8. v případě způsobení škody na pronajímané nemovitosti neprodleně tuto škodu odstranit či uhradit,
 9. dodržovat protipožární, bezpečnostní a hygienické předpisy,
 10. provádět na vlastní náklady veškeré opravy závad pronajímané nemovitosti, které mohou vzniknout z důvodu opotřebovávání v daném roce, a dále údržbu a čistění pronajímané nemovitosti. V opačném případě po předchozím upozornění nájemce má právo pronajímatel učinit tak na svůj náklad sám a požadovat od nájemce náhradu vynaložených nákladů,
 11. bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele neprovádět žádné stavební úpravy pronajímané nemovitosti či jiné změny
 12. neodstraňovat a nepoškozovat měřící zařízení instalovaná v budově,
 13. Nájemce prohlašuje, že byl pronajímatelem seznámen s umístěním pojistek, hlavního uzávěru vody a hlavního uzávěru plynu.
 14. Nájemce je oprávněn provádět v předmětu nájmu stavební či jiné úpravy a opravy trvalého charakteru pouze s písemným souhlasem pronajímatele.
 15. Při pronajímatelem povolených stavebních úpravách, rekonstrukcích apod. (dále jen „technické zhodnocení“) musí nájemce respektovat příslušné právní předpisy (např. schválená projektová dokumentace, souhlas se stavbou, ohlášení drobné stavby, souhlas se změnou užívání, zajištění stavebního dozoru, souhlas Inspektorátu bezpečnosti práce, schválení uvedení nových strojů do provozu, souhlas hygienika apod.). K tomu je pronajímatel povinen poskytnout nájemci maximální možnou součinnost.
 16. Smluvní strany se dohodly, že technické zhodnocení, odsouhlasené pronajímatelem a prováděné nájemcem na jeho náklady, je oprávněn odpisovat nájemce.
 17. Smluvní strany výslovně konstatují, že jakékoliv stavební či jiné úpravy trvalého charakteru provede nájemce na své náklady a pronajímatel není povinen uhradit při ukončení Smlouvy nájemci zůstatkovou hodnotu technického zhodnocení pronajímané nemovitosti, k němuž dojde na základě takto provedených stavebních či jiných úprav.

 

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní strany sjednávají, že jakékoliv písemnosti doručované podle této smlouvy nebo v souvislosti s ní pronajímateli, budou doručovány na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že jakékoliv písemnosti doručované podle této smlouvy nebo v souvislosti s ní nájemci, budou doručovány na adresu nájemce, uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pro předejití jakýmkoliv pochybnostem smluvní strany sjednávají, že písemnost bude považována za doručenou uplynutím třetího (3.) kalendářního dne následujícího po dni odeslání zásilky doporučenou poštou na doručovací adresu jednotlivých stran, uvedených na 1. straně této smlouvy.
 1. Tato smlouva je sepsána dle ustanovení § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „OZ“. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se v dalším řídí zejména OZ a ustanoveními dalších obecně platných právních předpisů.
 1. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. K ujednáním byť jen o vedlejších náležitostech této smlouvy týkajících se práv a povinností smluvních stran v souvislosti s obsahem a předmětem této smlouvy učiněným smluvními stranami v jiné, než písemné formě, se nepřihlíží. Právní následky nedostatku písemné formy nastanou i v případě, kdy bylo mezi stranami započato ve vzájemném plnění práv a povinností.
 1. Odstoupení smluvní strany od této smlouvy musí být učiněno nejpozději ve lhůtě do 60 dní od okamžiku, kdy se oprávněná smluvní strana dozvěděla o důvodu pro odstoupení.
 1. Tato smlouva nemůže být žádnou ze smluvních stran postoupena na třetí osobu, nedohodnou-li se na tom účastníci písemně.
 1. Poruší-li některá ze smluvních stran povinnost vyplývající z této smlouvy, odpovídá za újmu z toho vzniklou druhé straně pouze v případě porušení povinnosti vlastním zaviněním.
 1. Ukáže-li se některé z ujednání nebo jeho část v této smlouvě jako neplatné či zdánlivé a takové ujednání bude oddělitelné od ostatního obsahu, nastanou účinky neplatnosti či zdánlivosti pouze u této části, lze-li předpokládat, že by k tomuto právnímu jednání došlo i bez neplatné či zdánlivé části, rozpoznala-li by smluvní strana neplatnost či zdánlivost včas. Smluvní strany se dále zavazují v takovém případě nahradit neplatné či zdánlivé ujednání nebo jeho část novým ujednáním o obdobném významu sledující totožný účel a smysl.
 1. Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitým, vážným a srozumitelným způsobem, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, když každá ze stran měla možnost ovlivnit obsah smlouvy, kterému bez výhrad rozumí, což smluvní strany stvrzují svými podpisy.
 1. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V …………..dne …………….2017                           V ……….. dne ……2017

…………………..………………                                           …………………..…………………………….

pronajímatel                                                                          nájemce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3

Soupis vybavení předmětu nájmu:

 

nekompletní sušička WENGER(USA) KS.66534 Model No: 38972-001, r.v. 1998

nekompletní balící stroj CHRONOS RICHARDSON (DE) typ 25-B, r.v.2001

váha CHRONOS RICHARDSON typ FV-S1-V2, r.v.2001

balící stroj (CZ) s váhou ASTRA(CZ), typ MH4, r.v. 02/1998

boxy na skladování suchých sypkých směsí.